Strona korzysta z plikˇw cookies w celu realizacji us│ug zgodnie z Polityk▒ Plikˇw Cookies. Mo┐esz okreÂliŠ warunki przechowywania lub dostŕpu do plikˇw cookies w Twojej przegl▒darce. Î
 
Strona startowa o firmie promocje nowoŁci moje konto regulamin kontakt
Kategorie

OBUDOWY TELEKOMUNIKACYJNE
DRZWICZKI REWIZYJNE
OBUDOWY METALOWE
OSúONY GAZOWE
AKCESORIA


Newsletter
Zapisz siŕ do newslettera

Szczegˇ│y produktˇw
Polityka plikˇw cookies

Serwis nie zbiera w spos??b automatyczny ??adnych informacji, z wyj─?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─? dane informatyczne, w szczeg??lno??ci pliki tekstowe, kt??re przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s─? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─? nazw─? strony internetowej, z kt??rej pochodz─?, czas przechowywania ich na urz─?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj─?cym na urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─?cym do nich dost─?p jest operator Serwisu LACO s.c. (NIP: 679-000-41-70), z siedzib─? w 30-715 Krak??w, ul. Saska 9.

Pliki cookies mog─? by─? wykorzystywane w celu:

a) dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg??lno??ci pliki te pozwalaj─? rozpozna─? urz─?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli─? stron─? internetow─?, dostosowan─? do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, kt??re pomagaj─? zrozumie─?, w jaki spos??b U??ytkownicy Serwisu korzystaj─? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;

c) utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─?ki kt??rej U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─? loginu i has??a.

W ramach Serwisu stosowane s─? dwa zasadnicze rodzaje plik??w cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─? plikami tymczasowymi, kt??re przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??─?czenia oprogramowania (przegl─?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plik??w cookies lub do czasu ich usuni─?cia przez U??ytkownika.

W ramach Serwisu mog─? by─? stosowane nast─?puj─?ce rodzaje plik??w cookies:

a) „niezb─?dne” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce korzystanie z us??ug dost─?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj─?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj─?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies s??u??─?ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y─? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce „zapami─?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj─? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j─?zyka lub regionu, z kt??rego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─?du strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie s??u??─?ce do przegl─?dania stron internetowych (przegl─?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plik??w cookies w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog─? dokona─? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz─?cych plik??w cookies. Ustawienia te mog─? zosta─? zmienione w szczeg??lno??ci w taki spos??b, aby blokowa─? automatyczn─? obs??ug─? plik??w cookies w ustawieniach przegl─?darki internetowej b─?d?? informowa─? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz─?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczeg????owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plik??w cookies dost─?pne s─? w ustawieniach oprogramowania (przegl─?darki internetowej).

Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plik??w cookies mog─? wp??yn─?─? na niekt??re funkcjonalno??ci dost─?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─? by─? r??wnie?? przez wsp????pracuj─?cych z operatorem Serwisu partner??w.

Wi─?cej informacji na temat plik??w cookies znajduje si─? w sekcji „Pomoc” w menu przegl─?darki internetowej.


Twˇj koszyk
Twˇj koszyk jest pusty

Status Klienta
Klient niezalogowany

Oceniono nas
ZgodnoŠ: 4.5
Czas dostawy: 4.7
Koszt dost.: 4.5
Kontakt: 4.8

Polityka prywatnoÂci
Polityka plikˇw cookies